میانبر روش مورد علاقه شیطان است

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
1.3K
3

ما در زندگی مسیحی خوانده شده ایم تا شبیه عیسی مسیح شویم، و در این راه نیاز داریم تا در او رشد نمائیم، اما این رشد یک شبه

میسر نخواهد شد و میان بری در شاگردی مسیح وجود ندارد

روش مورد علاقه شیطان میانبر است ، او هدف را بما نشان میدهد اما روش میان بر او نه نتها به هدف منتهی نمیگردد بلکه باعث سقوط ما خواهد شد

شباهت به مسیح  و رشد روحانی مرحله به مرحله می باشد

نظرات فیسبوکی