چرا و چگونه زبان خود را مهار کنیم؟

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
904
3

چرا باید مراقب آنچه می گویم باشیم؟ سه دلیل عمده برای پاسخ به این سئوال وجود دارد

۱- چون زبانم مرا به جایی که می روم هدایت می کند

۲- چون زبانم می تواند هر آنچه را که دارم نابود کند

۳- زبان من نشان می دهد که من کیستم

اما چگونه میتوانم زبان خود را کنترل نمایم؟

بایستی از خداوند بخواهم که با فیض خود دلی تازه بمن بدهد، بایستی ذهنم را از آنچه نیکوست تغذیه کرده و قبل از سخن گفتم کمی فکر نمایم.

نظرات فیسبوکی