چرا زنان در کلیسا و جامعه مسیحی نقش برجسته ای دارند؟

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
917
2

 

زنان به سه دلیل عمده نقشی اساسی در جامعه مسیحی و پیشبرد ملکوت خدا دارند

۱- بخاطر ویژگی دعوت عیسی از زنان

۲- بخاطر نوع و کیفیت خدمت کلیسا

۳- بخاطر وسعت، و ضرورت گسترش پیغام انجیل

نظرات فیسبوکی