چهار تصمیم سرنوشت ساز که زندگی شما را دگرگون می کند

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
1.1K
1

تصمیمات ما شخصیت ما را میسازند و شخصیت ما سرنوشت و آینده ما را. اما کدام تصمیمات خداپسندانه میتوانند ما را به سعادتمندی برسانند و چطور میتوان در عمل به آنها استوار ماند.

نظرات فیسبوکی