میهن ما کجاست

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
729
1

 

در این پیغام می خواهیم بدانیم میهن ما کجاست

با بررسی رساله عبرانیان فصل ۱۲ آیه ۱۱ الی ۱۳ ملاحظه می کنیم، از یک طرف در این جهان ما غریب و بیگانه هستیم ولی از طرف دیگر غریب و بیگانه نیستیم، چون وارد میهن آسمانی و پادشاهی خدا شده ایم با توجه به رساله عبرانیان باب ۱۲ آیات ۲۹ تا ۱۸ یاد می گیریم، که ما متعلق به یک پادشاهی روحانی و ابدی و تزلزل نا پذیر هستیم.

 

همچنین سه نتیجه عملی از آیات ذکر شده را در این موعظه بررسی خواهیم کرد.

نظرات فیسبوکی