خانه خدا کجاست؟

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
783
1

در این پیغام می خواهیم به این سوال جواب بدهیم که امروز مسکن خدا کجاست؟

در ابتدا می خواهیم بپرسیم که قبلا از نظر کلام خدا مسکن خدا کجا بوده؟

به اهمیت خیمه خدا در زمان موسی و همچنین به  مکان معبد در زمان سلیمان نگاهی خواهیم انداخت. سپس می خواهیم ببینم که خانه خدا امروز کجاست و در مورد چهار خانه صحبت خواهیم کرد.

نظرات فیسبوکی