وقتی ساده ترین عجیب ترین می شود

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
1.4K
5

همه ما در زندگی با بیم و امید حرکت میکنیم. یعقوب نیز برای فرار از ترسها و رسیدن به آرزوها سفری در پیش گرفت، اما خداوند او را در این سفر ملاقات کرد. ملاقات با خدا چه تغییراتی در زندگیش ایجاد کرد؟

نظرات فیسبوکی