رفتار شایسته یک ایماندار(غلاطیان باب ۶)

در این پیغام به سه موضوع مهم اشاره میگردد:

۱- چطور ایمانداران بایستی باهم رفتار نمایند و بارهای سنگین همدیگر را حمل نمایند.( آیه ۱-۵)

۲- در مورد اینکه هرچه بکاریم همانرا درو خواهیم کرد (آیه ۶-۱۰)

۳- در مورد مسیحیت اصلی میباشد، که آیا مسیحیت بیرونیست یا درونی و اینکه انسانیست یا الهی (آیه ۱۱-۱۸ا)

نظرات فیسبوکی