یوسف و مریم بوسیله چه طریق​هایی عیسی گمشده را پیدا کردند؟

عیسی مسیح را در حضور خدا، جایی که او مشغول امور پدر خود می‌باشد می‌توان پیدا کرد. آنجا محل مکاشفه الهی برای سئوالات، ابهامات و حقایق ناشناخته می‌باشد.

نظرات فیسبوکی