به عقب نگاه مکن

پیدایش ۱۹: ۱تا۲۶

درگذشته زندگی مکن، چون تو را از رسیدن به آینده باز می دارد

۱- به عقب نگاه مکن چون وسوسه تورا به گناه و ناپاکی زندگی گذشته ات می کشاند

 

۲- به عقب نگاه مکن، جایی که خدا تو را از آنجا بیرون آورده و فصل تو آنجا تمام شده

 

۳- به عقب نگاه نکن، زیرا نمی توانی به جلو رفته . به هدف و نقشه ای که خدا برای تو دارد برسی

نظرات فیسبوکی