خدای عاشق

ما در دنیایی زندگی میکنیم که عشق واقعی معنای خود را از دست داده است. در دنیای امروزی عشق به احساسی شهوت آلود تبدیل شده است. عشق به معنای دادن است و این کاری بود که خداوند با دادن فرزند یگانه خود انجام داد تا انسان هلاک نگردد. ما در چه رابطه ای با خدا هستیم؟ آیا عاشقانه در حضور او هستیم؟

نظرات فیسبوکی