آرامی در خداوند

در کلامِ خدا بسیار دفعاتی وجود دارد که خدا آرامی را به فرزندان خود وعده میدهد. ولی‌ این آرامی چگونه آرامی‌ای می‌باشد؟ چگونه می‌توان به این ساحلِ امنِ آرامش رسید؟

موضوع‌ها

نظرات فیسبوکی