اتحاد رمز زندگی پیروزمند مسیحی

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
584
0

اگر ایمان به مسیح و حاکمیت خدا اساسی‌ترین شرط برای داشتن یک زندگی پیروزمند مسیحی است، حفظ اتحاد در رتبه دوم قرار دارد. هر ایمانداری با پیوند خوردن به مسیح، با دیگر اعضای بدن مسیح نیز رابطه‌ای زنده می‌یابد.

نظرات فیسبوکی