راه‏های عملی عوض شدن و تغییر یافتن ما چیست؟(۲)

 

بزرگترین کار روح القدس تغییر و تبدیل ماست

رومیان ۸:‏۲۹

۲قرنتیان ۳:‏۱۸

 

۱) فهرستی از جاهایی که می‏خواهیم عوض شویم تهیه بکنیم!

اول قرنتیان۱۱:‏۲۸

۲ قرنتیان ۱۳:‏۵ امثال۲۰:‏۲۸

 

ناآگاهی و نداشتن برنامه مشخص مانع عوض شدن ماست

 

۲) برای شروع به سوی یک هدف هدفگیری بکنیم

لوقا ۱۰:‏۴۲

مزمور ۲۷:‏۴

فیلیپیان۳:‏۱۴

برای شروع به سوی یک هدف هدفگیری بکنیم

پراکندگی افکار و فراموشی هدف، مانع عوض شدن ماست

 

۳) با فروتنی گناه مشخص خود را نزد خدا و در صورت نیاز نزد دیگران اعتراف کنیم.

مزمور۱۹:‏۱۳

امثال۲۸:‏۱۳

یعقوب۵:‏۱۶

غرور و پوشاندن گناه مانع عوض شدن ماست

 

۴) با ایمان به منابع روحانی بپذیریم که تغییر و عوض شدن ما امکانپذیر است.

متی۹:‏۲۹

مرقس ۹:‏۲۳

فیلیپیان۴:‏۱۳

شک و بی ایمانی مانع عوض شدن ماست

 

۵) بوسیله شکرگزاری مرتب برای پیروزی برگناه و ضعف مشخص خود را در مسیر تغییر و تبدیل تقویت کنیم.

مزمور۴۷:‏۶و۷
فیلیپیان ۴:‏۶

کولسیان ۴:‏۲

ناسپاسی و نداشتن روحیه شکرگزاری مانع عوض شدن ماست

 

۶) به فکر خود به وسیله کلام خدا و کتب مفید مسیحی در مواردی که باید تغییر بکنید خوراک کافی دهید.

امثال ۲۳: ۷ و
یوشع ۱: ۸ و

مزمور ۱۱۹: ۹و۱۱

 

۸) ازتجربیات ایماندارنی که درقسمت ضعف ما ؛ از ما قوی تر هستند بهره بگیرید.

امثال۲۷: ۱۷
کولسیان ۳: ۱۶

 

۹) از تادیبهای روح القدس درهنگام مشکلات و سختیها برای تغییر وتبدیل خود استفاده کنید.

عبرانیان۱۲: ۵-۷
مزمور ۱۱۹: ۷۱
جامعه۷: ۳

در هنگام شکست نا امید نشوید و روحیه خود را از دست ندهید.

میکا ۷: ۸
مزمور ۳۷: ۲۳و۲۴

 

۱۰) از اقتدار تهاجمی (فرماندهی) خود بر علیه موانع تغییر، قیام کرده و آنها را ازخود دور نماییم.

لوقا ۱۰: ۱۹
۲قرنتیان۱۰: ۵و۶
۱یوحنا۴: ۴

 

اقتدار خود را بشناسیم و آن را باور کنیم و بکار ببریم. عدم شناخت و بکارگیری اقتدار الهی مانع تغییر و تبدیل ما میشود.

ارمیا ۱: ۹و۱۰
مرقس ۱۱: ۲۳ و
زکریا ۴: ۷ مزمور ۴۲: ۵

 

۱۱) به وسیله دعا و روزه هدفمند می توان بر مشکلات حاد و اسارتهای سخت غالب شد.

متی ۱۷: ۲۱
اشعیا ۶:۵۸

بعضی بارها را میتوان با تراکتور برداشت ولی بارهای سنگین تر را با جرثقیل حمل میکنند و روزه نقش جرثقیل را دارد. نداشتن دیسیپلین و انکار نفس برای روزه مانع تغییر و تبدیل ماست.

یوییل ۱: ۱۲ و
لوقا ۹: ۲۳

 

۱۲) به وسیله زندگی تحت کنترل و پری روح القدس می توان قدرت لازم برای تغییر و تبدیل را به دست آورد.

۲ قرنتیان ۳: ۱۸
غلاطیان ۵: ۱۶
رومیان ۸: ۱۳

روح القدس روح قدرت نامیده شده است و ثمره این قدرت آزادی از بندها و اسارتها می باشد.

۲قرنتیان ۳: ۱۷ و
رومیان ۸: ۲

تکیه نکردن به قدرت روح القدس مانع تغییر و تبدیل ما میباشد.

زکریا ۴: ۶ و
اسموییل ۲: ۶

 

۱۳) برای دسترسی به تمام راههای فوق باید تصمیم و پشتکار جدی داشته باشیم.

فیلیپیان باب ۳

———————————————————————

اگر عادت را بکارم، شخصیت خود را درو خواهم کرد
و اگر شخصیت خود را بکارم سرنوشت خود را درو خواهم کرد.
———————————————————————

نظرات فیسبوکی

نظرات سایت

  1. عاطفه هاشمى
    پاسخ

    بسیار زیبا وپر ازبرکت بود خدا رو شکر ,جلال بر مسیح .خد ا برکت بده به برادر هایک عزیز.