بینش روحانی

شک و عدم اطمینان در زندگی‌ِ روحانی عموما نشأت گرفته از بینش روحانیِ غلط و سردرگمی در موانع آن می‌باشد. اما زمانی‌ که این بینش تغییر کند، رشد و نمو روحانی در فکر و دل شکل گرفته و شخصیت روحانی والایی در شخص شروع به شکل گرفتن می‌کند، آنچنان که در سلوس طرسوسی اتفاق افتاد و از او پولس، رسولِ بزرگ خداوند را ساخت.

نظرات فیسبوکی