ما بعنوان قوم خدا خوانده شده ایم که میوه آوریم

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
1K
4

قوم خدا در اتحاد در عیسی میوه می آورد. وقتی ما با مسیح در ارتباط باشیم، حیات در ما جاری می گردد و در اتحاد با مسیح میوه خواهیم آورد. این حیات در زندگی فردی و کلیسائی ما نمایان می گردد.

بایستی ارزش فیض خدا را درک نمائیم و اجازه دهیم فیض گران خدا در ما کار کند. ما در مقابل فیض عظیم خدا مسئول هستیم و بایستی ثمرات این فیض در زندگی ما دیده شود. اگر روح خداوند در ماست بایستی ثمرات روح در ما دیده شود و میوه دهیم.

فیض عظیم خدا بسیار با ارزش است و خدا از ما سئوال میکند که” مبادا فیض او را عبس یافته باشیم”

نظرات فیسبوکی