همگی شما عزیزان می‌توانید از طریق این صفحه هدایا و ده‌یک‌های خود را به کلیسای ایرانیان لندن اهدا کنید.

هدایا و ده یک های کلیسای ایرانیان لندن

£

لطفاٌ رقم مورد نظر برای کمک مالی را وارد کنید

Personal Info

Donation Total: £0.00